o.d.b.s. Onder de Wieken - Ouders

In het oude dorpsgedeelte van Nieuw-Beijerland ligt, omgeven door een Gezond Schoolplein, de openbare dalton basisschool Onder de Wieken. De school bevat 7 lokalen, een gemeenschapsruimte en een speellokaal. Bovendien is er voor zowel de onderbouw als de bovenbouw een apart speelplein. Ongeveer 120 leerlingen bezoeken dagelijks Onder de Wieken. 

Visie en missie
In samenwerking met de ouders leggen wij een goede basis voor de toekomst van de kinderen. Ons uitgangspunt is: “Voor het geluk van elk kind!” Om dit te bereiken bieden wij dalton onderwijs en werken enthousiast aan het stimuleren van groepsgevoel en sociale vaardigheden. Binnen de vaste groepen wordt rekening gehouden met ontwikkeling en tempo en aard van het kind. De leerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de groep, de intern begeleider biedt zo nodig hulp en ondersteuning.

Veiligheid en geborgenheid
Kinderen moeten zich, willen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, veilig en geborgen voelen op school. Dit is te merken aan de contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. De school staat in een dorp en geeft daarmee het gevoel van geborgenheid, veiligheid en saamhorigheid

Alle leerkrachten hanteren een houding die faalervaringen voorkomt en zij zijn er op uit om alle leerlingen zoveel mogelijk succeservaringen op te laten doen. Zij werken met de leerlingen aan:
• competentie (geloof en plezier hebben in het eigen kunnen)
• relatie (het gevoel krijgen dat anderen je waarderen en met je om willen gaan)
• onafhankelijkheid (het gevoel dat je iets kunt ondernemen, zonder dat anderen je er bij moeten helpen)

Leren: een doorlopend proces
De leerlingen op Onder de Wieken moeten zich wat betreft hun verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling kunnen ontwikkelen in een doorlopend proces. Binnen deze ontwikkeling wordt rekening gehouden met individuele verschillen. Om rekening te kunnen houden met deze verschillen wordt er gewerkt met een klassenorganisatie die ruimte geeft voor extra instructie en/of uitbreiding van de leertijd.

Om goed rekening te kunnen houden met de verschillen tussen kinderen leren wij de leerlingen zelfstandig te werken. Zij ontwikkelen vanaf groep 1 hun eigen zelfstandigheid en het vermogen om te gaan met uitgestelde aandacht.

De materialen die hiervoor nodig zijn en de wijze waarop de leerkrachten met de kinderen omgaan is door de hele school zoveel mogelijk gelijk en kent een duidelijke opbouw van groep 1 tot en met 8.

Daltononderwijs
Daltononderwijs is gestoeld op 5 kernwaarden namelijk:

         - verantwoordelijkheid
         - samenwerking
         - zelfstandigheid
         - effectiviteit
         - reflectie

 Bij het begrip verantwoordelijkheid gaat het om twee principiële zaken:
- Keuzevrijheid voor de leerling en het overdragen van de verantwoordelijkheid door de leerkracht aan de leerling.
- Leerlingen dragen verantwoordelijkheid voor zowel het eindproduct als de manier waarop het werk gemaakt wordt. Vrijheid wordt daarom ook wel verantwoordelijkheid genoemd.

In de praktijk betekent dit dat leerstof niet alleen klassikaal wordt aangeboden. In het daltononderwijs kunnen de kinderen zich ook op een andere manier lesstof eigen. Uiteraard behoudt de leerkracht wel het overzicht over het leerproces. Dag- en weektaken moeten bijvoorbeeld aan realistische eisen voldoen.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid binnen het daltononderwijs betekent dat leerlingen zelf oplossingen moeten zoeken, zelf problemen op moeten lossen en zelfstandig opdrachten uit moeten voeren. 
Kinderen willen graag actief bezig zijn. Kinderen die steeds meer dingen zelf kunnen, vergroten hierdoor hun zelfvertrouwen. Als kinderen zelfstandig werken en op hun eigen niveau werken, krijgt de leerkracht meer tijd om juist die leerlingen te helpen die hulp nodig hebben.

Samenwerken
Binnen het daltononderwijs wordt sociale vorming in de school gezien als een echte leerschool voor het latere leven. Respect is hierbij het kernbegrip: Zonder respect voor elkaar kun je niet echt samenwerken. Samenwerken betekent niet: dezelfde les naast elkaar maken. Het samenwerken moet meerwaarde hebben, kinderen moeten er iets van opsteken. Behalve elkaar helpen met de leerstof, leren zij van en met elkaar vooral op het sociale vlak. De leerkracht heeft hierin een belangrijke taak: vanaf groep 1 moet de kinderen geleerd worden hoe zij op een goede manier met elkaar samen kunnen werken. Ook het leren elkaar niet te storen is een manier van samenwerken.

Effectiviteit
Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.

Reflectie
Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd.

Extra activiteiten en voorzieningen
Op Onder de Wieken bestaat een goed georganiseerde overblijfvoorziening. Alle overblijfmoeders hebben minimaal de cursus verantwoord overblijven gevolgd.    
- Voor buitenlessen worden lessen in de natuur opgezet door mensen van het Hoeksche Waardse Landschap. Verder zijn er op school ook twee buitenlokalen, waar bij goed weer lessen kunnen worden gegeven.
- HVO-Godsdienst: in de groepen 6, 7 en 8 kan er naar keuze humanistisch vormingsonderwijs of godsdienstlessen worden gevolgd. 
- Luizenprotocol: om het hoofd fris te houden zijn er vaste controlemomenten per jaar. Er zijn luizen-moeders, die na elke vakantie de kinderen controleren. Verder ontvangt iedere nieuwe leerling een luizenzak, die de gehele schoolloopbaan mee moet gaan. 
- Musical: elk jaar zet groep 8 een musical op de planken.  
- Nieuwsbrief: om iedereen op de hoogte te houden van wat er in de school gebeurt, ontvangt elk gezin eens per 2 weken een Nieuwsbrief. (zie elders op deze webiste onder het kopje 'Informatie')
- Info avond: elk jaar is er aan het begin van het nieuwe schooljaar een "open info avond".

 

© 2009 Onder de Wieken