GMR

De medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan op schoolniveau.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft deze functie op bovenschools niveau. In de GMR worden alle beleidsdocumenten van Stichting Acis besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR adviesrecht dan wel instemmingsrecht.
De GMR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden.
Els Hoogendam is de personeelsvertegenwoordigster vanuit de gemeente Korendijk.
… is vertegenwoordiger van alle ouders in de gemeente Korendijk.

Meer informatie vindt u op de website: www.dehoekscheschool.nl